Konkurs plastyczny – Prawdy Polaków spod Znaku Rodła katechizmem narodowym Polaków w XXI w. – IV ogólnopolska i polonijna edycja

Wyniki konkursu

WYNIKI IV ogólnopolskiego i polonijnego konkursu plastycznego pt. Prawdy Polaków spod Znaku Rodła
katechizmem narodowym Polaków w XXI wieku.

I grupa – uczniowie szkól podstawowych z klas I-III

I miejsce – Paulina Besarabow (10 lat) – Szkoła Podstawowa nr 14 w Zielonej Górze
II miejsce – Hanna Kaciunka (9 lat) – Szkoła Podstawowa nr 14 w Zielonej Górze
III miejsce – Nadia Markiewicz (9 lat) – Szkoła Podstawowa nr 14 w Zielonej Górze

WYRÓŻNIENIA – Iga Kozińska (9 lat) – Szkoła Podstawowa nr 14 w Zielonej Górze i Marysia Bursztyn –
Szkoła Podstawowa nr 14 w Zielonej Górze

II grupa – uczniowie szkół podstawowych z klas IV-VIII

I miejsce – Jagoda Mączka (12 lat) – PSP Leonardo we Wrocławiu
II miejsce – Barbara Mikłas (12 lat) – Szkoła KSW im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Libiążu
III miejsce – Jakub Kowalczyk (14 lat) – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Wysokiej

WYRÓŻNIENIA – Oryna Kokhanevych (15 lat) – Szkoła Podstawowa nr 93 im. Tradycji Orła Białego
we Wrocławiu i Matylda Politewicz (13 lat) – Pozytywna Szkoła Podstawowa w Gdańsku

III grupa – uczniowie szkół ponadpodstawowych

I miejsce – Emilia Szablewska (15 lat) – Zespół Szkół – Centrum Kształcenia Rolniczego (Technikum)
w Bożkowie
II miejsce – Wiktor Kozdroń (16 lat) – Zespół Szkół nr 3 w Sanoku
III miejsce – Aleksandra Stachura (15 lat) – Zespół Szkół – Centrum Kształcenia Rolniczego (Technikum)
w Bożkowie

WYRÓŻNIENIA: Dagmara Bednarz (16 lat) – Zespół Szkół Publicznych w Polanowie i Klaudia Kirc (14 lat) –
Liceum Ogólnokształcące w Grybowie

Dyplomy i upominki zostaną przesłane do Laureatów pocztą papierową w dniu 2 czerwca 2023 r.

Tadeusz Szczyrbak
Prezes Zarządu
Fundacji Rodzina Rodła

Szanowni Państwo!

Fundacja Rodzina Rodła we Wrocławiu pragnie zaprosić do wzięcia udziału w IV Ogólnopolskim i Polonijnym Konkursie Plastycznym na projekt kartki pocztowej o tematyce patriotycznej pt. „Prawdy Polaków spod Znaku Rodła Katechizmem Narodowym Polaków w XXI wieku.”

27 sierpnia 1922 r. powstał Związek Polaków w Niemczech. Symbolem Polaków w Niemczech był od 1932 r. Znak Rodła, który przedstawiał bieg rzeki Wisły z Krakowem. Powstał w opozycji do swastyki i rozwoju hitleryzmu, gdyż na terenie państwa niemieckiego od czasu zakończenia I wojny światowej obowiązywał zakaz używania Orła Białego.

6 marca 1938 r. podczas I Kongresu Polaków w Niemczech, który odbył się w Teatrze Ludowym w Berlinie, uchwalono Pięć Prawd Polaków spod Znaku Rodła, które stanowiły ideową podstawę funkcjonowania polskiej mniejszości narodowej w III Rzeszy. Oznajmiały one, że:

 1. Jesteśmy Polakami !
 2. Wiara Ojców naszych jest wiarą naszych dzieci !
 3. Polak Polakowi bratem !
 4. Co dzień Polak Narodowi służy !
 5. Polska Matką naszą, nie wolno mówić o Matce źle !

Prawdy Polaków spod Znaku Rodła proklamowane przez naszych Rodaków na Kongresie Polaków w Berlinie 6 marca 1938 r. jako katechizm narodowy, „mały dekalog” polskości, stały się ogólnonarodowym dobrem, swoistym depozytem i międzypokoleniowym testamentem.

Jesteśmy Polakami. Wiara Ojców naszych jest wiarą naszych dzieci. Polak Polakowi bratem. Co dzień Polak Narodowi służy. Polska Matką naszą, nie wolno mówić o Matce źle – to zdania wciąż aktualne, mądre, uniwersalne, ponadczasowe i bardzo potrzebne dzisiejszym pokoleniom Polaków w Polsce i poza jej granicami.

REGULAMIN IV OGÓLNOPOLSKIEGO I POLONIJNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO NA PROJEKT KARTKI POCZTOWEJ O TEMATYCE PATRIOTYCZNEJ – „PRAWDY POLAKÓW SPOD ZNAKU RODŁA – KATECHIZMEM NARODOWYM POLAKÓW W XXI WIEKU”

 1. Organizator konkursu:
  – Fundacja Rodzina Rodła we Wrocławiu.
 2. Cele konkursu:
  – popularyzacja Pięciu Prawd Polaków spod Znaku Rodła ogłoszonych 6 marca 1938 r. w Berlinie,
  – kształtowanie wartości i postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży,
  – budowanie świadomości lokalnej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży szkolnej z terenów polskich Ziem Zachodnich i Północnych,
  – rozwijanie umiejętności oraz zainteresowań plastycznych wśród dzieci i młodzieży szkolnej.
 3. Adresaci konkursu:
  I grupa – uczniowie szkól podstawowych z klas I-III,
  II grupa – uczniowie szkół podstawowych z klas IV-VIII,
  III grupa – uczniowie szkół ponadpodstawowych.
 4. Wymagania konkursowe:
  – prace konkursowe powinny być wykonane na papierze technicznym, jednostronnie,
  – na drugiej stronie należy umieścić tabelkę z informacjami o autorze (wzór w załączniku),
  – format A5 (inne formaty nie będą respektowane),
  – praca konkursowa powinna zawierać treści nawiązujące do tematu konkursu,
  – technika wykonania prac: ołówek, kredka, flamaster, farba (akwarelowa, olejna, akrylowa),
  – każdy uczestnik może przesłać tylko jedną pracę.
  Uwaga!
  Koniecznym warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
  – dostarczenie razem z pracą konkursową oświadczenia zamieszczonego w załączniku
  – umieszczenie na drugiej stronie pracy wcześniej wspomnianej tabelki z informacjami o autorze
  (imię, nazwisko, wiek, telefon kontaktowy do opiekuna prawnego/rodzica/wychowawcy, placówka szkolna z adresem oraz kontaktem telefonicznym).
  Zasady przetwarzania danych osobowych oraz zgody na przetwarzanie tychże danych (RODO) określone są w załączniku do regulaminu.
 5. Termin nadsyłania prac konkursowych:
  Ostateczny termin nadsyłania lub osobistego złożenia prac konkursowych ustala się na dzień 19 maja 2023 r. Nie obowiązuje data stempla pocztowego. Prace, które nie zostaną dostarczone przez pocztę lub osobiście do Fundacji do godz. 14.00 dnia 19 maja 2023 r. nie będą uwzględniane przez jury konkursowe. Na dzień 22 maja 2023 r. przewidziane są przez organizatorów obrady komisji do oceny prac i przyznania nagród.

Prace uczniów należy dostarczyć na aktualny adres korespondencyjny:
Fundacja Rodzina Rodła
ul. Legnicka 65
54-206 Wrocław

 1. Wyłonienie zwycięzców i przyznanie nagród:
  Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 23 maja 2023 r. o godzinie 12:00. Nazwiska laureatów zostaną umieszczone na stronie internetowej Fundacji Rodzina Rodła (www.rodzinarodla.org) oraz portalu facebook www.facebook.com/tadeusz.szczyrbak.39 Laureaci pierwszych trzech miejsc w każdej kategorii wiekowej otrzymają dyplomy i nagrody niespodzianki. Przewidziane są również wyróżnienia. Prace, które wpłyną na konkurs stają się własnością Fundacji Rodzina Rodła i nie będą zwracane autorom.
 2. Postanowienia końcowe:
  – sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygają organizatorzy konkursu,
  – organizatorzy nie zwracają prac konkursowych,
  – ocena komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu,
  – przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptowaniem powyższego regulaminu,
  – dodatkowe informacje związane z konkursem można uzyskać pod numerem telefonu:
  604 145 481 – Tadeusz Szczyrbak Prezes Zarządu Fundacji Rodzina Rodła lub pisząc na adres mailowy: tadeusz-szczyrbak@wp.pl

Regulamin zatwierdzono w dniu 14 kwietnia 2023 r.

Zachęcamy do udziału w konkursie!

Obowiązkowe załączniki: