Statut

Statut Fundacji Rodzina Rodła

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1
Fundacja Rodzina Rodła została ustanowiona przez Tadeusza Szczyrbaka, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym z dnia 5 sierpnia 2022 r. sporządzonym w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, ul. Inowrocławska 17/7, prowadzonej przez notariusza Barbarę Giedrojć, za Repertorium A numer 2686/2022.

Ustanowienie Fundacji jest zwieńczeniem 20 – letniej pracy Fundatora na niwie Rodła w obszarze zapomnianego dziedzictwa naszych przodków (historia, edukacja, dziedzictwo narodowe, kultura). Skarbiec w postaci Pięciu Prawd Polaków spod Znaku Rodła uroczyście proklamowanych 6 marca 1938 r. na Kongresie Berlińskim jest drogowskazem w XXI wieku dla nowych pokoleń Polaków. Pięć Prawd Polaków:
 
1. Jesteśmy Polakami !
2. Wiara Ojców naszych jest wiarą naszych dzieci !
3. Polak Polakowi bratem !
4. Co dzień Polak Narodowi służy !
5. Polska Matką naszą – nie wolno mówić o Matce źle !

 
– to zdania uniwersalne i aktualne, rozumiane jako katechizm polskości i mały dekalog polskości. Wraz ze Znakiem Rodła (symbolem Wisły i Krakowa) Prawdy Polaków spod Znaku Rodła są gwarancją właściwie pojmowanego i realizowanego w praktyce patriotyzmu adresowanego do wszystkich ludzi dobrej woli. W roku 2022 zostaje powołana do życia instytucja, która w sposób najlepszy z możliwych upamiętni dziedzictwo Polaków spod Znaku Rodła jako dobro wspólne kolejnych pokoleń Polaków, nadając dobrym i potrzebnym treściom współczesną i przyjazną formę. Dotychczasowy dorobek, doświadczenie i wiedza ekspercka Fundatora pokazały, że idea Rodła, która teraz realizowana będzie w ramach Fundacji Rodzina Rodła, jest powszechnie akceptowana, łącząca i bardzo potrzebna.
 
§ 2
Fundacja Rodzina Rodła, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego Statutu.
 
§ 3
1.       Siedzibą Fundacji jest miasto Wrocław.
2.      Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
3.      Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona.
4.      Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz inne kraje świata.
 
§ 4
1.       Fundacja posiada osobowość prawną.
2.      Działalność Fundacji jest zgodna z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej.
3.      Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego.
 
§ 5
1.       Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.
2.      Fundacja może mianować honorowych członków, przyznawać im nagrody i wyróżnienia. Członkiem honorowym może zostać osoba zasłużona dla Fundacji i wspierająca jej działalność.
3.      Fundacja może posługiwać się pieczątkami z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
 
§ 6
Fundacja używa znaku graficznego chronionego prawem, który odróżnia ją od innych tego typu jednostek.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 7
Celem Fundacji jest działalność oświatowo-kulturalna oraz historyczno – edukacyjna w duchu Pięciu Prawd Polaków spod Znaku Rodła. Dziedzictwo Polaków spod Znaku Rodła, dorobek i dokonania naszych przodków, są inspiracją do współczesnej aktywności na niwie Rodła. Fundacja wspiera zatem kulturę narodową oraz propaguje wszelką aktywność w tym kierunku adresując ją do Polaków i środowisk polonijnych.

§ 8
1. Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1) prowadzenie działalności w zakresie historii, nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz sportu,
2) prowadzenie działalności w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
3) prowadzenie instytutu ochrony dóbr kultury i tradycji oraz prowadzenie centrum kultury i sztuki (docelowo planowane jest powołanie Instytutu Rodła),
4) prowadzenie działalności upowszechniającej kulturę fizyczną i sport (mecenat organizacyjny i finansowy Fundacji nad sportowcami) oraz przeciwdziałającej patologiom społecznym,
5) propagowanie wiedzy o historii Polaków spod Znaku Rodła,
6) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
7) organizowanie i udział we wszelkich inicjatywach promujących Pięć Prawd Polaków spod Znaku Rodła,
8) organizowanie konkursów plastycznych, koncertów, występów, wystaw, prac młodych twórców w kraju i za granicą,
9) prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych,
10) fundowanie stypendiów, zwłaszcza uzdolnionym dzieciom i młodzieży z rodzin niezamożnych,
11) prowadzenie działalności naukowej, naukowo – technicznej, oświatowej, wychowawczej, opiekuńczej, sportowej, w tym również polegającej na kształceniu dzieci, uczniów, studentów i dorosłych,
12) szerzenie uniwersalnego, wspólnotowego i ekumenicznego patriotyzmu spod Znaku Rodła adresowanego do jak najszerszego kręgu odbiorców,
13) pozyskiwanie środków materialnych i finansowych w kraju i za granicą – zabieganie u podmiotów krajowych i zagranicznych o sponsorowanie działalności Fundacji,
14) prowadzenie działalności wydawniczej, poligraficznej i innych form upowszechniania nauki, edukacji, historii, kultury, sztuki i sportu,
15) współpracę z organizacjami, instytucjami, fundacjami i stowarzyszeniami oraz innymi organizacjami pozarządowymi, polskimi i polonijnymi szkołami oraz placówkami oświatowymi, uczelniami wyższymi, środowiskami harcerskimi, administracją rządową, administracją samorządową, spółkami Skarbu Państwa, sektorem bankowym, sektorem spółdzielczym, Lasami Państwowymi, jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych – których cele i działania są zbliżone do celów Fundacji,
16) prowadzenie różnych form działalności edukacyjnej, szkoleniowej i eksperckiej poprzez organizowane m.in. wykłady, ćwiczenia, warsztaty edukacyjne, kursy, konferencje, prelekcje, wystawy, koncerty, turnieje i zawody sportowe,
17) działanie na rzecz integracji środowisk zainteresowanych działalnością Fundacji,
18) organizowanie dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, w tym także dla osób niepełnosprawnych, wyjazdów patriotycznych, turystycznych, krajoznawczych, sportowych i pielgrzymkowych,
19) prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej, promocyjnej w mediach publicznych, prywatnych i społecznościowych.

2. Fundacja realizuje cele statutowe poprzez prowadzenie działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego. Szczegółowy zakres tych działań określi Zarząd Fundacji w uchwale.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 9
1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) wymieniony w Akcie Notarialnym jej ustanowienia oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania: nieruchomości, rzeczy ruchome i fundusze.

2. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami prawa dewizowego.

§ 10
1. Przychody Fundacji pochodzą z:

1) darowizn, spadków, zapisów,
2) dotacji i subwencji oraz grantów od osób prawnych,
3) dochodów z ruchomości i nieruchomości używanych przez Fundację,
4) majątku Fundacji,
5) wpływów z działalności statutowej,
6) dochodów z działalności odpłatnej pożytku publicznego,
7) zbiórek publicznych,
8) odsetek i lokat bankowych,

2. Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

3. Osoby fizyczne i prawne z kraju i zagranicy, dokonując na rzecz Fundacji znacznej darowizny, zostają uhonorowane tytułem Mecenasa Fundacji.

Rozdział IV. Władze Fundacji

§ 11
Władzami Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

Zarząd Fundacji

§ 12
1. Zarząd Fundacji składa się od 1 do 3 osób, w tym Prezesa Zarządu, przy czym pierwszy skład Zarządu Fundacji powołuje Fundator i staje na jego czele jako Prezes Zarządu.

2. Fundator jest Prezesem Zarządu przez cały czas trwania Fundacji aż do śmierci Fundatora.

3. Zarząd Fundacji powoływany jest na czas nieokreślony.

4. Wiceprezesa Zarządu Fundacji oraz Członka Zarządu Fundacji – w przypadku Zarządu Fundacji 2 lub 3 osobowego – powołuje Fundator.

5. Fundator Fundacji może powołać Dyrektora Fundacji i Menedżera Fundacji do bieżącego kierowania sprawami administracyjnymi Fundacji. Zakres ich praw i obowiązków określa Zarząd Fundacji w porozumieniu z Fundatorem.

6. Z tytułu pełnienia swoich obowiązków Członkowie Zarządu Fundacji mogą otrzymywać wynagrodzenie określone uchwałą Zarządu Fundacji. Decyzję o zatrudnieniu Członka Zarządu Fundacji oraz wysokości jego zatrudnienia podejmuje Zarząd Fundacji.

§ 13
1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do kompetencji Zarządu Fundacji i jego członków należy:

1) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji i realizowanie jej celów,
2) realizacja celów statutowych,
3) sporządzanie planów pracy i budżetu,
4) prowadzenie spraw administracyjnych i rachunkowości Fundacji,
5) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
6) zaciąganie zobowiązań Fundacji,
7) powoływanie oddziałów Fundacji,
8) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
9) przyjmowanie darowizn, dotacji, spadków, zapisów i subwencji,
10) podejmowanie decyzji o zatrudnieniu Członków Zarządu Fundacji i ustalanie ich wynagrodzenia oraz zawieranie z nimi umów,
11) zmiana statutu, w tym celów Fundacji,
12) połączenie lub likwidacja Fundacji,
3. Zarząd Fundacji co roku zobowiązany jest przedkładać Fundatorowi roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

§ 14
1. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.

2. Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje Prezes Zarządu.

3. O posiedzeniu Zarządu Fundacji muszą zostać poinformowani wszyscy Członkowie Zarządu Fundacji.

4. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu Fundacji. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych

§ 15
Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, uprawniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu Fundacji lub jednoosobowo Wiceprezes Zarządu Fundacji lub dwóch Członków Zarządu Fundacji działających łącznie.

Rozdział V. Postanowienia końcowe

§ 16
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 17
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.

3. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone, mocą decyzji likwidatora (likwidatorów), na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach.

5. Po śmierci Fundatora jego kompetencje będzie wykonywał Zarząd Fundacji.

Wrocław, 5 sierpnia 2022 r.